Kochaj bliźniego, jak siebie samego…

Dobrze jest zadbać o siebie, bo wtedy zadbasz o innych… 

Pragnijcie tego co w górze, gdzie zasiada Chrystus:

Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Kol3,1-4

W niebie będzie wielkie wesele…. na którym Jezus będzie nam oczywiście usługiwał… bo Miłość kocha dzielić się sobą :)

٭
Przyjęcie cierpienia w duchu wiary, może dogłębnie je przemienić. Jan Paweł II
٭

Kłamstwo zniewala człowieka i pod jego wpływem, dokonuje on złych wyborów.

Rany w perły przemienić można spotykając Jezusa w swoim życiu………… pragnąc przeciwieństw moich lęków.

٭

Rozkoszuj się Panem, a spełni pragnienia twego serca – więc się nie lękaj, a raczej czuj się bezpiecznie. Potrzebna nasza GOTOWOŚĆ NA PRZYJĘCIE ŁASKI OTRZYMANIA DARU UWOLNIENIA ZE ZŁEGO I RÓWNOCZEŚNIE OTRZYMANIA W TO MIEJSCE SPEŁNIENIA DOBREGO PRAGNIENIA …. BYCIA LEPSZYM CZŁOWIEKIEM, DZIECKIEM BOGA – ŻYJĄCYM W POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA…..

Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca.(J 16,23b-28)

Na weselu w Kanie Jezus pokazuje (przemieniając wodę w wino), że ma moc przemienić banał naszego życia w to, co najlepsze  :) Tylko potrzeba Go słuchać…. co może być trudnego w słuchaniu Miłości Samej i Miłosierdzia?

Doświadczenie w życiu urazów może nas doprowadzić do podjęcia negatywnych odruchów obronnych. Poniżej je omówię…

OBAWY, NISKIE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

Wskutek częstej krytyki może się tak zdarzyć, że uwierzymy, że jesteśmy „do kitu” i przez nas są tylko same problemy….. Unikamy podjęcia ryzyka, gdyż boimy się popełnić kolejny błąd…. Jeśli coś wyszło nie tak – oskarżamy siebie za nieszczęście, a jeśli coś wreszcie wyszło ;) … nie potrafimy tego uznać za sukces…. zwyczajnie czujemy, że na to nie zasługujemy….

Obawy, np. przed założeniem małżeństwa, rodziny, żeby nie okazała się destrukcyjną porażką, jak ta, w której dorastaliśmy…..

Dzięki współpracy z Bogiem, mamy szansę dostrzec realnie nasze zdolności – to są talenty, którymi On nas obdarzył i pragnie, byśmy je w życiu wykorzystywali… za co nam w przyszłości pogratuluje :)

Przez taki pryzmat patrzenia na świat i nas samych – potrafimy zaufać sobie i innym, potrafimy zaakceptować nasze mocne i słabe strony…. Czujemy się wtedy radośniejsi :)
Przez to nie szukamy na siłę akceptacji u innych, gdyż znamy własna wartość.

O pomoc w przeciwnościach
Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie, Panie,
bo jestem nędzny i ubogi.
Strzeż mojego życia, bo jestem pobożny,
zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś Bogiem moim, 
Panie, zmiłuj się nade mną, 
bo nieustannie wołam do Ciebie. 
Rozraduj życie swego sługi, 
bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. 
Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, 
pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją
i zważ na głos mojej prośby!
Wołam do Ciebie w dniu mego utrapienia,
bo Ty mnie wysłuchujesz. Ps86

٭

Przypomnij sobie Jezusowe wezwanie do nas: 
«Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!» Mt14,27

٭

Panie, w Tobie jestem wolny!

IZOLACJA

„W wielu przypadkach uznajemy, że będzie dla nas bezpieczniej gdy wycofamy się z otoczenia. Zamiast podejmować ryzyko, kryjemy się aby uniknąć niewiadomych następstw.

٭

We wspólnota wierzących- fruwamy razem, jak orły…. Jedni drugich ciężary niosą, bo po wzajemnej miłości nas poznają, że jesteśmy Jego uczniami………

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Dz4,32

٭

Chwała Bogu, Zbawcy świata!
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem cuda uczynił.
Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica 
i święte ramię Jego. 
Pan okazał swoje zbawienie: 
na oczach narodów 
objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
wobec domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się i weselcie, i grajcie!
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
przy trąbach i dźwięku rogu:
radujcie się wobec Pana, Króla!
Niech szumi morze i to, co je napełnia,
świat i jego mieszkańcy!
Niech rzeki klaszczą w dłonie,
niech góry razem wołają radośnie
przed obliczem Pana, bo nadchodzi,
<bo nadchodzi> sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie
i według słuszności – ludy. Ps98

Jezu, jesteś światłością!

TŁUMIONY GNIEW

Tłumienie gniewu jest źródłem wielu problemów w naszym życiu… sprawia on często, że tracimy poczucie bezpieczeństwa. Gniew jest jednym z siedmiu grzechów głównych. Cnotą jemu przeciwną jest umiejętność wyrażania uczuć.

Umiejętność wyrażania uczuć, mówienie Bogu o uczuciach jakie się pojawiają na modlitwie…. daje szansę na wyciszenie i trwanie w miłosnej obecności z Bogiem :)

 Ważne jest, aby te rany przedstawiać Bogu, na przykład tak jak Eliasz ze swoją depresją, którą Jemu oddał…..

Eliasz po dokonaniu surowego sądu nad prorokami pogańskimi musi uciekać przed zemstą królowej Izebel broniącej kultu Baala (por. 1 Krl 19, 1–9). Zmęczony, wyczerpany długą ucieczką skarży się Bogu i prosi Go o śmierć. Eliasz, wielki Prorok, nie wstydzi się swojej słabości, nie obawia się też wyznać jej prosto i szczerze przed Jahwe.

Tam wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Pan skierował do niego słowo i przemówił: Co ty tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze i Twoich proroków zabili mieczem. Tak że ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie. Wtedy rzekł: Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana! A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem; ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze — trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień; Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu — szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. A wtedy rozległ się głos mówiący do niego: Co ty tu robisz, Eliaszu? Eliasz zaś odpowiedział: Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze i Twoich proroków zabili mieczem. Tak że ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie (1 Krl 19, 1–14).

٭

Gdy staję się agresywny, to znak, że ktoś przekroczył moją granicę. Agresja jest jedną z ważniejszych energii życiowych. Daje ona siłę do podejmowania nowych zadań życiowych.

Dobrze jest gniew przepracować przed zachodem słońca :) nie idę spać przepełniony agresją, bo to sprzeciwia się Bożemu duchowi pokoju….

Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce! Ef4,26

…żeby szukać rozwiązania, nie tłumić, bo z tego są depresje, agresja, niskie poczucie własnej wartości – bo widzę tylko swoją bezsilność względem otaczającego zła….. gniew sam w sobie jest dobry, bo on pomaga nam reagować na zło….

Powierzać Bogu wszystko, im więcej zawierzę, tym bardziej mnie uwalnia autentyczna relacja z Nim … tak samo z bliskimi – bo najczęściej wyżywamy się na najbliższych – warto porozmawiać o tym co się dzieje – obiecuję, że zacznie się powoli pojawiać spokój ducha :)

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Flp4,4-7

٭

Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu! Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali! Zaradzajcie potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności!
Miłość nieprzyjaciół:
Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach! Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne! Nie uważajcie sami siebie za mądrych!
Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi! Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi! Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście [Bożej]! Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę – mówi Pan – ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód – nakarm go. Jeżeli pragnie – napój go! Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę.
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!  Rz12, 9-21

Lednica 2000 – Nie bójcie się żyć dla Miłości

ZAKRZEPŁE UCZUCIA

Gdy w dzieciństwie rodzice (lub inni z naszego otoczenia) za często nie akceptowali naszych uczuć i reagowali gniewem – w następstwie tych wydarzeń, zaczęliśmy uczyć się kryć nasze uczucia poprzez ich tłumienie. Zaburzone i tłumione uczucia powodują urazę, gniew i przygnębienie.

Gdy wejdziemy w kontakt z naszymi uczuciami i nauczymy się ich wyrażania, zaczną się dziać cuda ;) Gdy zaczniemy uczciwie dawać wyraz temu, co czujemy, zmniejszą się nasze stresy. Z czasem dostrzeżemy, że inni też dzielą się z nami swoimi uczuciami :)

Niewątpliwie początkowo będzie to proces bolesny….

Gdy mówię co czuję, doświadczam ogromnego pokoju w sercu :)

٭

Przyjmując Dobrą Nowinę o królestwie Bożym odkrywamy, że POTRAFIMY NAPRAWDĘ KOCHAĆ CZYSTĄ, POZBAWIONĄ EGOIZMU MIŁOŚCIĄ.

Poczucie własnej wartości – tak naprawdę żyjemy na tym świecie po to by kochać i być kochanym … serio, serio ;)

Alleluja! Jezus zmartwychwstał, jak powiedział!

٭

Bóg moją ucieczką
Pieśń pouczająca. Dawidowa – gdy był w jaskini. Modlitwa.
Głośno wołam do Pana,
głośno błagam Pana.
Wylewam przed Nim swą troskę,
wyjawiam przed Nim swą udrękę.
Gdy duch mój we mnie ustaje,
Ty znasz moją ścieżkę.
Na drodze, po której kroczę,
ukryli na mnie sidło.
Oglądam się w prawo i patrzę4:
a nie ma nikogo, kto by miał wzgląd na mnie.
Znikła dla mnie możność pomocy,
nie ma nikogo, kto by dbał o moje życie.
Do Ciebie wołam, o Panie,
mówię: Ty jesteś moją ucieczką,
udziałem moim w ziemi żyjących.
Zważ na moje wołanie,
bo jestem bardzo słaby.
Wybaw mię od prześladowców,
gdyż są ode mnie mocniejsi.
Wyprowadź mnie z więzienia,
bym dziękował imieniu Twojemu.
Otoczą mnie sprawiedliwi,
gdy okażesz mi dobroć. Ps142

٭

Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. Bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie. Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu siebie z drugim. Każdy bowiem poniesie własny ciężar. Ga6,1-5

ZABIEGANIE O AKCEPTACJĘ

U Boga należy zabiegać o akceptację- Kochając innych, ale nie dając się traktować do tego stopnia, że wykorzystują nas inni do zaspokojenia swoich potrzeb. Trzeba pamiętać!…. że my też mamy swoje potrzeby – przede wszystkim potrzebę bycia akceptowanym i kochanym. Najpierw trzeba odkryć, że się jest akceptowanym i kochanym przez Boga. Z tego czerpiemy siłę – z pewności Jego MIŁOŚCI. Bo Jego Miłosierdzie – wydobywa nasze dobro spod zła.

٭

Piotr i Jan w imię Jezusa dokonali cudu uzdrowienia – kapłani zabronili im głosić naukę o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusie. Oni na to jednak rzekli:

Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: «Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Dz4,19

W Jego imieniu jest nasza moc – dlatego wypada zabiegać o Jego akceptację

:) przez spotkanie z Nim.

٭

Służcie Panu z weselem!
Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie;
służcie Panu z weselem!
Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim!
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem: 
On sam nas stworzył, my Jego własnością, 
jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia,
wśród hymnów w Jego przedsionki;
chwalcie Go i błogosławcie Jego imię!
Albowiem dobry jest Pan, 
łaskawość Jego trwa na wieki,
a wierność Jego przez pokolenia. Ps100

Lednica2000 – Podnieś mnie Jezu

NADOPIEKUŃCZOŚĆ, NADMIERNIE ROZWINIĘTE POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Często dajemy się wciągnąć w problemy innych, które przerastają nasze możliwości… Potem często czujemy się jakby powietrze z nas uszło – czujemy się ofiarami, wykorzystani i chowamy urazy.

Przesłanie Pisma św. kręci się wokół przesłania Boga do człowieka:
Zajmij się Mną, a Ja zajmę się tobą :)

Gdy staramy się być odpowiedzialni za wszystko i wszystkich, pozwalamy innym na to, aby sami się o siebie zatroszczyli….

Trudne, zwłaszcza dla tych, którzy namiętnie innym wytykają ich „błędy”… i twierdzą, że ich sposób działania jest najlepszy z możliwych….

Daj odczuć, że jesteś w razie czego, ale …. Żyj i daj żyć innym….

٭

Polecam najkrótszą i z mocą – modlitwę zawierzenia:

Jezu, Ty się tym zajmij!

٭

Bóg pragnie naszej współpracy, naszej woli, która ma swoje źródło w naszych pragnieniach. Zatem zacznijmy od pragnienia dobra- tego co w górze. NIE ZBAWIMY ŚWIATA, ŚWIAT JUŻ MA SWOJEGO ZBAWICIELA! KRÓLA KRÓLÓW! …..Uf, jaka ulga…. ;)

Nie chodzi o to by się nad kimś rozczulać, ale by się Bogiem umacniać… tzn. że trzeba współczuć, ale ze świadomością, że na danej biedzie wcale nie musi się skończyć. To jest prawdziwa przygoda miłości – wejść w autentyczną relację z Nim :)

A oni zwyciężyli Słowem swojego świadectwa i Jego krwią (z Ap12,11). Każdy jest odpowiedzialny za siebie, kowalem własnego losu, a więc każdy z nas z osobna musi zapragnąć dobra w swoim życiu – nie przymusimy innych, ale sami możemy.

٭

Zbytnie troski
Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. Mt6,25-34

٭

Pragnienie nieba jest całkowicie zwrócone ku miłości do Boga. Gdy Jemu zaufamy, On poprowadzi nas przez trudy życia – zawsze podstawi dobrych, mądrych i życzliwych ludzi, którzy na swój sposób nam pomogą – na tyle, na ile będą w stanie…. Bóg również nieraz podsunie nam dobry pomysł… Pytam Go – pojawia się pomysł … nieraz potrzeba w cierpliwości trwać na modlitwie zawierzenia, ale Bóg w swoim czasie nam odpowie – raz szybciej, raz później…. :)

٭

Nie troszcz się o dzień jutrzejszy, by dzień dzisiejszy dobrze przeżyć.
św.Franciszek Salezy

٭

Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego,
gdyż Jemu zależy na was. 1P5,7

Jezu, Jesteś Królem!

POTRZEBA KONTROLOWANIA…wszystkiego i wszystkich…

W miłości nie ma kontroli, a jest tylko i wyłącznie ZAUFANIE! Oparte o pewność mądrości Bożej (słowo boże jest lekarstwem dla ciała)…

٭

Roztropność
Zważaj, synu, na moje słowa,
do uwag mych nakłoń swe ucho;
niech one nie schodzą ci z oczu,
przechowuj je pilnie w swym sercu;
bo życiem są dla tych, co je otrzymali,
lekarstwem całego ich ciała.
Z całą pilnością strzeż swego serca, 
bo życie ma tam swoje źródło.
Fałszu ust się wystrzegaj,
od warg przewrotnych bądź z dala!
Twe oczy niech patrzą na wprost,
przed siebie kieruj powieki.
Uważaj, gdzie krok masz postawić,
i wszystkie twe drogi niech będą pewne.
Nie zbaczaj na lewo i prawo,
odwróć swą nogę od złego! Prz4,20-27

 ٭

Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie! Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Łk12,4-7

٭

Dwie drogi życia
Szczęśliwy mąż, 
który nie idzie za radą występnych, 
nie wchodzi na drogę grzeszników 
i nie siada w kole szyderców, 
lecz ma upodobanie w Prawie Pana, 
nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. 
Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, 
które wydaje owoc w swoim czasie, 
a liście jego nie więdną: 
co uczyni, pomyślnie wypada. 
Nie tak występni, nie tak: 
są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. 
Toteż występni nie ostoją się na sądzie 
ani grzesznicy – w zgromadzeniu sprawiedliwych, 
bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, 
a droga występnych zaginie. Ps1

Jezu, Ty tylko mnie poprowadź! :)

STRACH PRZED PORZUCENIEM

Czując się akceptowanym dzieckiem Boga, nie będziemy innych sprawdzali, czy będą z nami, czy są prawdziwymi przyjaciółmi. Nie będziemy od nich oczekiwać, a w końcu sami zaczniemy dawać dobro … co dobroczynnie wpływa na budowanie zdrowych relacji i stałą gotowość do przebaczenia :)

Ufając Bogu, nie będziesz nieustannie się zastanawiać co inni pomyślą o tobie, ale w pełni z sercem oddanym Bogu, na Jego chwałę będziesz żyć…… TO JEST POSTAWA BEZCENNA….

٭

Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, 
to jednak Pan mnie przygarnie. Ps27,10

٭

Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu,
ta, która kocha syna swego łona?
A nawet, gdyby ona zapomniała,
Ja nie zapomnę o tobie. Iz49,15

٭

A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu.1Kor15,54-58

Obudź mnie, do wiary Matko!

STRACH PRZED AUTORYTETAMI

Strach przed autorytetami często bierze się z doświadczenia w dzieciństwie kontrolujących nas na każdym kroku rodziców.

Strach to taki Bożek…. który przysłania nam świat….. Pamiętaj:
Ja Jahwe jestem Pan, Bóg twój… Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną… Nie bój się i nie lękaj się….

٭

Ale to Bóg nam wybrał rodziców. Tak sobie nieraz wyobrażam, ze stwarzał mnie w brzuchu mamy, ze bardzo mnie pragnął i może się urodziłam w trudnym do zniesienia życiowo klimacie, ale to spowodowało, ze zaczęłam stawiać trudne pytania, na które nikt w tamtym czasie z mojego otoczenia nie był w stanie odpowiedzieć. Po co żyjemy? Gdzie jest Bóg? No właśnie, zaczęłam Go szukać i musiałam Go znaleźć, żeby zrozumieć…. Że celem życia jest,to by znaleźć Boga i zacząć wreszcie żyć według Jego – pełnych pokoju – planów ;)

On daje się znaleźć…

Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do mnie swe modlitwy, a ja was wysłucham. Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca. Ja zaś sprawię, że Mnie znajdziecie – wyrocznia Pana – <i odwrócę wasz los, zgromadzę spośród wszystkich narodów i z wszystkich miejsc, po których was rozproszyłem – wyrocznia Pana – i przyprowadzę was do miejsca, skąd was wygnałem>(Jr 29,12-14).

Potem pytałam, ze skoro Bóg tak kocha człowieka, to skąd na świecie tyle zła, czemu ludzie żyją jakby Go nie było, jakby Bóg nie istniał?….. W skrócie przedstawię teraz TĘ historię ;)

Bóg swoją MIŁOŚCIĄ chciał się podzielić. On kocha do tego stopnia, że naturalnie MUSI- BO CHCE się dzielić tą swoją MIŁOŚCIĄ. Stworzył aniołów i ludzi. 1/3 aniołów się zbuntowała -chcieli być jak Bóg – i zostali strąceni z Nieba – bo nie pasowali do towarzystwa, które BOGA UWIELBIAŁO ZA JEGO DOBROĆ, a nie chciało…. Być lepszym od Niego.

Ludzie zostali stworzeni początkowo w szczęśliwym miejscu, pełnym pokoju, miłości….. gdzie nie dało się odczuć żadnych frustracji. Ale dali się złemu skusić, żeby poznać CO BÓG WIE – a oni tego nie wiedzieć czemu nie wiedzą, nie wiedzą dlaczego Bóg przed nimi coś ukrywa…. Zjedli jabłko- owoc z drzewa poznania dobra i zła …. I poznali w końcu czym jest dobro i czym jest zło…. Nie posłuchali Pana, żeby nie jeść owocu z tego drzewa….. Pana, który chciał wypróbować ich miłość – bo wolę ludzką Bóg sprawdza, im bardziej będziemy się chcieli do Niego zbliżyć, to będzie nas sprawdzał (na ile faktycznie wierzymy w Niego w prawdzie – aby oczyścić w nas Jego obraz) …

Skusili się, zgrzeszyli – sprzeniewierzyli się Jego Słowu, Jego wskazówkom- nie rób tak bo będzie ci źle….. I tak dzieje się przez wszystkie lata w dziejach ludzkości – jedni Go słuchają i im Bóg błogosławi, a inni odrzucają Jego naukę i skazują się zwykle na ciemność i bezsens. I w tej naszej nędzy grzechu, niskiego poczucia wartości, a nawet poniżenia – na wieki byśmy się skazali na ból, samotność, rozpacz… Ale Bóg nas docelowo stworzył do wieczności – aż strach się bać, żeby w takich ciemnościach żyć wiecznie…. Bóg wie, że człowiek ma słabą wolę i potrzebuje ogromnego wsparcia, żeby ostatecznie z ogromną mocą zapragną życia na wieki w Niebie …

٭

Bojaźń Boża w doświadczeniach
Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, 
przygotuj swą duszę na doświadczenie! 
Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, 
a nie trać równowagi w czasie utrapienia! 
Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, 
abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim. 
Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, 
a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały! 
Bo w ogniu doświadcza się złoto, 
a ludzi miłych Bogu – w piecu utrapienia. 
Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, 
prostuj swe drogi i Jemu zaufaj! 
Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania, 
nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli. 
Którzy boicie się Pana, zawierzcie Mu, 
a nie przepadnie wasza zapłata. 
Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra, 
wiecznego wesela i zmiłowania! 
Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie: 
któż zaufał Panu, a został zawstydzony? 
Albo któż trwał w bojaźni Pańskiej i był opuszczony? 
Albo któż wzywał Go, a On nim wzgardził? 
Dlatego że Pan jest litościwy i miłosierny, 
odpuszcza grzechy i zbawia w czasie utrapienia. 
Biada sercom tchórzliwym, rękom opuszczonym 
i grzesznikowi chodzącemu dwiema ścieżkami. 
Biada sercu zniechęconemu: ponieważ nie ma ufności, 
nie dozna opieki. 
Biada wam, którzy straciliście cierpliwość: 
cóż uczynicie, kiedy Pan nawiedzi? 
Którzy się Pana boją, będą posłuszni Jego słowom, 
a miłujący Go pójdą Jego drogami. 
Którzy się Pana boją, będą szukać Jego upodobania, 
a miłujący Go w Prawie znajdą nasycenie. 
Którzy się Pana boją, przygotują swe serca, 
a przed obliczem Jego uniżą swe dusze. 
Wpadnijmy raczej w ręce Pana 
niż w ręce ludzi: 
jaka jest bowiem Jego wielkość, 
takie też i miłosierdzie. Syr2

٭

Bóg dał nam Jezusa, który jest wzorem by żyć Jego Słowem. Jest taka zasada MYŚLISZ – MÓWISZ – MASZ…. Prawdziwy obraz Boga poznamy czytając Słowo Boże. Może w ST Bóg wydaje się być oschły, ciągle motywujący do walki, zabijania…. Ale wtedy takie były czasy, ludzkość wtedy naprawdę była trudna i On do swoich dzieci mówi w ich własnym języku – żeby Go zrozumieli.

Jednak teraz jest NOWE. Jezus w NT dał nam wzór pełnego wypełnienia prawa – doskonałym wypełnieniem prawa jest MIŁOŚĆ. Trzeba przestać żyć w wyrzutach w stylu jak złym człowiekiem, bo coś tam złego zrobiłem, a przyjąć ostateczną PRAWDĘ, że ofiara Jezusa jest doskonałą i wystarczającą ofiarą, zapłatą za nasz grzech. On całe zło całego świata wziął na siebie i zwyciężył wszelką śmierć, abyśmy mogli żyć już tu na ziemi i w wieczności.

Uwierz, a będziesz żyć…. Że ci odpuszczono wszystko! …Oddawaj Bogu w spowiedzi całą nędzę, bo przemiana tylko może mieć miejsce, gdy człowiek zacznie się przyznawać do swojej niemocy i zacznie oczekiwać nadnaturalnej ingerencji uzdrawiającej jego życia łaski MIŁOŚCI… Dla Boga nie ma nic niemożliwego!

٭

Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. A może utrzymujecie, że na próżno Pismo mówi: «Zazdrośnie pożąda On ducha, którego w nas utwierdził»? Daje zaś tym większą łaskę: Dlatego mówi: Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę. Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie serca, ludzie chwiejni! Uznajcie waszą nędzę, smućcie się i płaczcie! Śmiech wasz niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie! Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Jk4,1-9

٭

Jezus umacnia swoich uczniów przed prześladowaniami, jakie ich czekają za wiarę… Wspomina On o biczowaniu… w dzisiejszych czasach bliscy szczególnie biczują słowem…

Zapowiedź prześladowań
Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować.
Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom.
Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić,
gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.
Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią.
Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.Mt10,17-22

Lednica2000 – Hymn III Tysiąclecia

…………………………………………………………………………..
„Warunkiem uzdrowienia ran staje się nie drążenie ich, krążenie wokół, ale szukanie pozytywnego doświadczenia.

Szukać miejsc, które kojarzą nam się z dobrem, pokojem, ciepłem…. gdzie czuję się bezpiecznie.”

ZAMIENIĆ RANY W PERŁY A.Grun

٭

Rytuały modlitewne są ważne, bo wiem, że żyję dla Chrystusa Króla :)

Możliwość komentowania jest wyłączona.